Vystudovala sociální práci a supervizi. Je psychoterapeutka s kompletním psychoterapeutickým vzděláním. Má dlouholeté zkušenosti v individuální i skupinové psychoterapii. Věnuje se také terapii párové a rodinné. Pracovala v neziskové organizaci s rodinami, které se ocitly v krizi a též se skupinami lidí závislých na návykových látkách v pražské protialkoholní léčebně U Apolináře. V současnosti  pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Je lektorkou psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Kvalifikace

2012- 2017 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií – Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

2006 – 2009 Univerzita Hradec Králové, Sociální politika a sociální práce  

1987 – 1989 Střední odborná škola sociálně právní – sociálně právní činnost

1983 – 1987 Gymnázium  Arabská 14, Praha 6

Další vzdělávání

2018 – dosud Kurz rodinné a párové terapie vedený Dr. Jitkou Vodňanskou – Anima – terapie, o.s. Apolinářská 4a, Praha 2

2005 – 2011 Psychoterapeutický daseinsanalytický výcvik vedený doc. PhDr. Jiřím Růžičkou, Ph.D., v rozsahu 641 hodin osobní sebezkušenosti – Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Ukončené kompletní psychoterapeutické vzdělání.

2009 – 2010 „Lege artis“ postupy v komunitní a skupinové terapii – seminář vedený doc. PhDr. Jiřím Růžičkou, Ph.D.

2010 – Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno

Práce s rodinou v obtížné životní situaci (50 výcvikových hodin) – STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny

Výcvik ve vyhodnocování situace dítěte v obtížné rodinné situaci (34 hodin) – Institut náhradní rodinné péče -NATAMA

Supervize práce s klienty (cca 400 hodin)

Pracovní zkušenosti

2016 – 2019 UP CMTF – Case manager v projektu Romspido

2015 – dosud Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení akutního příjmu a bipolárních poruch, Ústavní 91, Praha 8 – Zdravotně sociální pracovnice 

2014 – 2015 Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení léčby závislosti – ženy – Psychoterapeut

2008 – 2014 Všeobecná fakultní nemocnice – lůžkové oddělení léčby závislostí – muži – U Nemocnice 2, Praha 2 – Zdravotně sociální pracovnice, psychoterapeut

2003 – 2008 Dům tří přání o.s., – nezisková organizace, poskytující sociální služby rodinám v krizové situaci – Sociální pracovnice 

Další odborná činnost

2017 – 2019 Univerzita Palackého – lektor sebezkušenostního výcviku pro sociální pracovníky

2014 – 2018 Pražská vysoká škola psychosociálních studií – supervizor praxe studentů psychologie a sociální práce

2012 – dosud Pražská vysoká škola psychosociálních studií – pětileté psychoterapeutické  výcviky

2010 – 2014 Projekt Alternativa – vzdělávání pedagogických pracovníků diagnostických ústavů

Profesní organizace

Členka Česká asociace pro psychoterapii

Koordinátor recepce na klinice Dermatologie prof. Hercogové

Pracoval v několika psychiatrických zařízeních v České republice, včetně krizového centra a psychoterapeutických oddělení.
Je frekventantem výcvikového institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii, v současné době rozšířil odbornou základnu o práci s tělem v rámci psychoterapie, včetně technik bodyexpress a taneční terapie. Další zkušeností byla práce na krizovém centru. Absolvoval specializovaný kurz zaměřený na psychoedukaci psychotických pacientů a jejich rodin.
V současné době studuje na 3. lékařské fakulte postgraduální studium, jehož výstupem má být národní preventivní program zaměřený na redukci sebevražd na lůžkových odděleních.
Soustavně se věnuje rozšiřování svých znalostí v oblasti managementu a legislativy v oblasti zdravotnictví pro zajištění kontinuálního zvyšování jakosti služeb.

Vzdělávání 

 • 2017 – 2019: Inženýrské studium Ekonomika a managent 
 • 2016: Postgraduální studium – Preventivní medicína: 3. lékařská fakulta UK
  Zároveň vyučující v Kabinetu veřejného zdravotnictví
 • 2016 – dosud: Výcvik v Gestalt psychoterapii – Institut Dialog
 • 2015 – 2017: Management ve zdravotnictví MBA – Cambridge business school
 • 2009 – 2015: Všeobecné lékařství – 3. lékařská fakulta UK
 • 2001 – 2009: 8leté gymnázium – Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť

Pracovní zkušenosti

 • 2018 – dosud: Pedagogická fakulta UK: výuka Veřejného zdravotnictví a Kapitoly z klinických oborů lékařských věd 
 • 2018 – dosud: Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského – Externí lékař dětského detoxikačního centra
 • 2016 – dosud: Psychiatrická nemocnice Bohnice – Lékař
 • 2016 – dosud: 3. Lékařská fakulta UK – Kabinet veřejného zdravotnictví, vyučující
 • 2015 – 2016: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži – Lékař
 • 2016 – 2016: Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – Výuka psychiatrie
 • 2014 – 2016: Ústřední vojenská nemocnice v Praze – Referent Oddělení řízení kvality

Další odborná činnost

 • 2017: Young psychiatrist network meeting – Aktivní účast
 • 2017: International academy on law and mental health – Aktivní účast
 • 2017: Kurz Psychoedukace u schizofrenie
 • Od roku 2016 publikováno několik odborných článků v časopise Psychiatrie pro praxi
 • 2016: Spojená akreditační komise, certifikované kurzy – Certifikát teoretické základy řízení kvality: 
  – Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí ve zdravotnickém zařízení
  – Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče
  – Manažer rizik zdravotnického zařízení
 • 2014: Psychiatrické centrum Praha – Studie Selfat u schizofrenie
 • 2012: 3. lékařská fakulta, výzkum:
  Základní imunologické parametry jako prognostický znak posttransplantačních lymfoproliferativních onemocnění

Publikační činnost

Psychiatrie pro praxi: 
1) Indikátory kvality péče a jejich uplatnění v psychiatrii
2) Praktické řízení rizik na psychiatrii: přínosy kořenové analýzy a analýzy možných příčin a následků, doporučení do praxe
3) Řízení kvality v psychiatrických zařízeních a jeho přínos pro naplňování strategie zdravotnické organizace
4) Bezpečí prostředí jako důležitý atribut redukce sebevražedného jednání hospitalizovaných pacientů
5) Sebevražedné jednání hospitalizovaných pacientů na českých psychiatrických lůžkových oddělení

Koordinátor klinických studií na dermatologii prof. Hercogové

Specialista v oboru Parodontologie na dentální klinice Hradčanská

Vystudoval psychologii a psychoterapii. Specializuje se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péči. Je lektorem psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Angažuje se i v akademické a vědecké oblasti. Je horolezec, běhá maratón a pravidelně chodí na pouť do Compostely.

Kvalifikace

Stavební inženýr – Stavební fakulta VŠT v Košicích

Magistr – obor teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Profesor – obor klinická psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Další významnější vzdělání

Sebezkušenostní psychoterapeutický pobyt na neurotickém oddělení v PL v Kroměříži

Dvouletý seminář Výklad snů

Dvouletý seminář Lege artis

Roční výcvik Paliativní péče v Rakousku

Kompletní výcvik v hypnoterapii

Pětiletý psychoterapuetický daseinsanalytický výcvik na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Tříletý supervizní výcvik (probíhá)

Dvouletý kurz rodinné a párové terapie

Pracovní zkušenosti

Přednáší psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze

Dvacet roků žije v Rakousku, kde se v rámci hospice a domova důchodců věnuje paliativním, starým a umírajícím pacientům (je supervizorem Mobile Hospic Niederösterreich)

Poskytuje psychologické poradenství pro Centrum poradenské služby na Univerzitě Palackého v Olomouci

Je výzkumníkem Kosice Institute for Society and Health na UPJŠ v Košicích ve spolupráci s Department of Social Medicine, University Medical Centre Groningen, University of Groningen v Holnadsku

Pozice a členství

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vedoucí Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na Univerzitě Palackého v Olomouci

Národní koordinátor oxfordské metodiky DIPEx

Člen českého národního týmu HBSC

Byl prorektor pro vnější vztahy Pražské vysoké školy psychosociálních studií v Praze (2014 – 2015)

Profesní organizace

Člen Česká asociace pro psychoterapii

Člen České daseinsanalytické společnosti

Implatonologie, chirurgie a protetika na implantátech

Absolvovala Lékařskou fakultu UK v Plzni. Nyní pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice, odkud má zkušenosti s akutní a následnou lůžkovou péčí, ambulantním provozem krizového centra i vedením programu na psychoterapeutickém oddělení. V ambulantní sféře se zaměřuje na diagnostiku a terapii ADHD v dospělosti, poruch nálady a úzkostných poruch. Je schopná poskytovat odbornou péči v českém a anglickém jazyce. 

Dokončuje sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA) vycházející z práce Carla Rogerse. Další oblastí jejího zájmu je práce s tělem v psychoterapii.

Stomatochirurgie, maxilofaciální chirurgie na dentální klinice Hradčanská