Vystudovala sociální práci a supervizi. Je psychoterapeutka s kompletním psychoterapeutickým vzděláním. Má dlouholeté zkušenosti v individuální i skupinové psychoterapii. Věnuje se také terapii párové a rodinné. Pracovala v neziskové organizaci s rodinami, které se ocitly v krizi a též se skupinami lidí závislých na návykových látkách v pražské protialkoholní léčebně U Apolináře. V současnosti  pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Je lektorkou psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Kvalifikace

2012- 2017 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií – Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

2006 – 2009 Univerzita Hradec Králové, Sociální politika a sociální práce  

1987 – 1989 Střední odborná škola sociálně právní – sociálně právní činnost

1983 – 1987 Gymnázium  Arabská 14, Praha 6

Další vzdělávání

2018 – dosud Kurz rodinné a párové terapie vedený Dr. Jitkou Vodňanskou – Anima – terapie, o.s. Apolinářská 4a, Praha 2

2005 – 2011 Psychoterapeutický daseinsanalytický výcvik vedený doc. PhDr. Jiřím Růžičkou, Ph.D., v rozsahu 641 hodin osobní sebezkušenosti – Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Ukončené kompletní psychoterapeutické vzdělání.

2009 – 2010 „Lege artis“ postupy v komunitní a skupinové terapii – seminář vedený doc. PhDr. Jiřím Růžičkou, Ph.D.

2010 – Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno

Práce s rodinou v obtížné životní situaci (50 výcvikových hodin) – STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny

Výcvik ve vyhodnocování situace dítěte v obtížné rodinné situaci (34 hodin) – Institut náhradní rodinné péče -NATAMA

Supervize práce s klienty (cca 400 hodin)

Pracovní zkušenosti

2016 – 2019 UP CMTF – Case manager v projektu Romspido

2015 – dosud Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení akutního příjmu a bipolárních poruch, Ústavní 91, Praha 8 – Zdravotně sociální pracovnice 

2014 – 2015 Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení léčby závislosti – ženy – Psychoterapeut

2008 – 2014 Všeobecná fakultní nemocnice – lůžkové oddělení léčby závislostí – muži – U Nemocnice 2, Praha 2 – Zdravotně sociální pracovnice, psychoterapeut

2003 – 2008 Dům tří přání o.s., – nezisková organizace, poskytující sociální služby rodinám v krizové situaci – Sociální pracovnice 

Další odborná činnost

2017 – 2019 Univerzita Palackého – lektor sebezkušenostního výcviku pro sociální pracovníky

2014 – 2018 Pražská vysoká škola psychosociálních studií – supervizor praxe studentů psychologie a sociální práce

2012 – dosud Pražská vysoká škola psychosociálních studií – pětileté psychoterapeutické  výcviky

2010 – 2014 Projekt Alternativa – vzdělávání pedagogických pracovníků diagnostických ústavů

Profesní organizace

Členka Česká asociace pro psychoterapii

Dermatolog

Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie

Štolfa – Praktik

Šimůnkova 1596/4
182 00 Praha 8 – Kobylisy

+420 286 883 028

Pracoval v několika psychiatrických zařízeních v České republice, včetně krizového centra a psychoterapeutických oddělení.
Je frekventantem výcvikového institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii, v současné době rozšířil odbornou základnu o práci s tělem v rámci psychoterapie, včetně technik bodyexpress a taneční terapie. Další zkušeností byla práce na krizovém centru. Absolvoval specializovaný kurz zaměřený na psychoedukaci psychotických pacientů a jejich rodin.
V současné době studuje na 3. lékařské fakulte postgraduální studium, jehož výstupem má být národní preventivní program zaměřený na redukci sebevražd na lůžkových odděleních.
Soustavně se věnuje rozšiřování svých znalostí v oblasti managementu a legislativy v oblasti zdravotnictví pro zajištění kontinuálního zvyšování jakosti služeb.

Vzdělávání 

 • 2017 – 2019: Inženýrské studium Ekonomika a managent 
 • 2016: Postgraduální studium – Preventivní medicína: 3. lékařská fakulta UK
  Zároveň vyučující v Kabinetu veřejného zdravotnictví
 • 2016 – dosud: Výcvik v Gestalt psychoterapii – Institut Dialog
 • 2015 – 2017: Management ve zdravotnictví MBA – Cambridge business school
 • 2009 – 2015: Všeobecné lékařství – 3. lékařská fakulta UK
 • 2001 – 2009: 8leté gymnázium – Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť

Pracovní zkušenosti

 • 2018 – dosud: Pedagogická fakulta UK: výuka Veřejného zdravotnictví a Kapitoly z klinických oborů lékařských věd 
 • 2018 – dosud: Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského – Externí lékař dětského detoxikačního centra
 • 2016 – dosud: Psychiatrická nemocnice Bohnice – Lékař
 • 2016 – dosud: 3. Lékařská fakulta UK – Kabinet veřejného zdravotnictví, vyučující
 • 2015 – 2016: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži – Lékař
 • 2016 – 2016: Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – Výuka psychiatrie
 • 2014 – 2016: Ústřední vojenská nemocnice v Praze – Referent Oddělení řízení kvality

Další odborná činnost

 • 2017: Young psychiatrist network meeting – Aktivní účast
 • 2017: International academy on law and mental health – Aktivní účast
 • 2017: Kurz Psychoedukace u schizofrenie
 • Od roku 2016 publikováno několik odborných článků v časopise Psychiatrie pro praxi
 • 2016: Spojená akreditační komise, certifikované kurzy – Certifikát teoretické základy řízení kvality: 
  – Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí ve zdravotnickém zařízení
  – Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče
  – Manažer rizik zdravotnického zařízení
 • 2014: Psychiatrické centrum Praha – Studie Selfat u schizofrenie
 • 2012: 3. lékařská fakulta, výzkum:
  Základní imunologické parametry jako prognostický znak posttransplantačních lymfoproliferativních onemocnění

Publikační činnost

Psychiatrie pro praxi: 
1) Indikátory kvality péče a jejich uplatnění v psychiatrii
2) Praktické řízení rizik na psychiatrii: přínosy kořenové analýzy a analýzy možných příčin a následků, doporučení do praxe
3) Řízení kvality v psychiatrických zařízeních a jeho přínos pro naplňování strategie zdravotnické organizace
4) Bezpečí prostředí jako důležitý atribut redukce sebevražedného jednání hospitalizovaných pacientů
5) Sebevražedné jednání hospitalizovaných pacientů na českých psychiatrických lůžkových oddělení

Lymfoterapeut

Specialista v oboru Parodontologie na dentální klinice Hradčanská

Vystudoval psychologii a psychoterapii. Specializuje se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péči. Je lektorem psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Angažuje se i v akademické a vědecké oblasti. Je horolezec, běhá maratón a pravidelně chodí na pouť do Compostely.

Kvalifikace

Stavební inženýr – Stavební fakulta VŠT v Košicích

Magistr – obor teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Profesor – obor klinická psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Další významnější vzdělání

Sebezkušenostní psychoterapeutický pobyt na neurotickém oddělení v PL v Kroměříži

Dvouletý seminář Výklad snů

Dvouletý seminář Lege artis

Roční výcvik Paliativní péče v Rakousku

Kompletní výcvik v hypnoterapii

Pětiletý psychoterapuetický daseinsanalytický výcvik na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Tříletý supervizní výcvik (probíhá)

Dvouletý kurz rodinné a párové terapie

Pracovní zkušenosti

Přednáší psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze

Dvacet roků žije v Rakousku, kde se v rámci hospice a domova důchodců věnuje paliativním, starým a umírajícím pacientům (je supervizorem Mobile Hospic Niederösterreich)

Poskytuje psychologické poradenství pro Centrum poradenské služby na Univerzitě Palackého v Olomouci

Je výzkumníkem Kosice Institute for Society and Health na UPJŠ v Košicích ve spolupráci s Department of Social Medicine, University Medical Centre Groningen, University of Groningen v Holnadsku

Pozice a členství

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vedoucí Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na Univerzitě Palackého v Olomouci

Národní koordinátor oxfordské metodiky DIPEx

Člen českého národního týmu HBSC

Byl prorektor pro vnější vztahy Pražské vysoké školy psychosociálních studií v Praze (2014 – 2015)

Profesní organizace

Člen Česká asociace pro psychoterapii

Člen České daseinsanalytické společnosti