Zdravotní sestra na dermatologii prof. Hercogové.

Klinická psycholožka s výcvikem v integrativní psychoterapii, od r. 2015 je frekventantkou v individuální psychoanalytické psychoterapii. Věnuje se psychologickému poradenství i dlouhodobé psychoterapeutické péči u dospívajících a dospělých klientů převážně s úzkostnými a depresivními obtížemi. Současně pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, kde se podílí na klinických studiích zaměřených na léčbu deprese a posttraumatické stresové poruchy. Zajímá se o propojování neurovědních poznatků s psychoterapií.

Odborná příprava a praxe

2018 – dosud Výzkumný pracovník, psycholog, Národní ústav duševního zdraví
2017 – dosudPsychologický poradce, Alivio centrum pro terapii Atestace z klinické psychologie
2012 – 2017Psycholog v předatestační přípravě, Psychiatrické centrum Praha / Národní ústav duševního zdraví
2009 – 2011University College London – Yale Child Study Center, MSc program v Psychodynamických vývojových neurovědách
2004 – 2009Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Mgr. Psychologie

Absolvované odborné výcviky

2018 – 2019Trauma jako důvěra ve změnu, Český institut biosyntézyÚvod do psychoterapie založené na mentalizaci, Anna Freud Centre
2015 – dosud:Kandidátka ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP
2012 – 2016Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, typ SUR – komunitní výcvik
2007 – 2008Výcvik v telefonické krizové intervenci v rozsahu 100 hodin, Remedium

Profesní organizace

2015 – dosud:Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
2019 – dosud:Asociace klinických psychologů (AKP)

Vybrané publikace

Viktorinová, M. Neuropsychoanalýza a její využití v klinické praxi. In P. Kulišťák (Ed.) Klinická neuropsychologie v praxi, Karolinum, 2017.

Viktorinová, M. (2017). Efekt psychoterapie z pohledu neurozobrazovacích metod. Psychiatrie, roč. 21, č. Suppl. 1, s. 28. 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 04.01. – 18. 01. 2017 (ústní sdělení).

Viktorinová, M. (2016). Naplňuje současná neurověda Freudův sen o vědecké psychologii? In J. Horáček, L. Kesner, C. Hoschl, F. Španiel (Eds.). Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Galén, 287-292.

Viktorinová, M. (2016). Deprese a neurověda. Jak mohou neurovědní poznatky obohatit klinickou praxi? 185. Klinicko-psychologický den, Lékařský dům, 12. 12. 2016, Praha (ústní sdělení).

Viktorinová, M. (2016). Přínos afektivní neurovědy v porozumění dynamice truchlení a deprese. Identita české psychoterapie. Praha, 28. – 30.09.2016 (ústní sdělení).

Viktorinová, M. (2016). Co je duševní zdraví? Příspěvek na blogu Psychoanalýza DNES. http://psychoanalyzadnes.cz/2016/06/06/co-je-dusevni-zdravi/

Stomatochirurgie, pedostomatologie

Zkušená lékařka s psychiatrickým i psychoterapeutickým vzděláním,  v supervizním výcviku ČIS. Více než 20 let se věnuje psychosomatice, v tomto oboru získala  zvláštní odbornou způsobilost. 

Působí jako odborná asistentka na 1. LF a KTF UK. V rámci postgraduálního studia dokončila doktorské studium oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, je  lektorkou  řady kurzů, zejména v oblasti komunikace, partnerských vztahů  a seberozvoje. 

Pregraduální vzdělání:

 • Lékařská fakulta UK Plzeň, obor všeobecné lékařství, 1995
 • KTF UK Praha, obor náboženské nauky, 1997
 • CMTF UP Olomouc, obor teologie, 2002

Postgraduální vzdělání:

 • CMTF UP,   doktorské studium v oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, 2020

Odborné vzdělání a kvalifikace

 • Atestace v oboru psychiatrie I. stupně, 1998
 • Atestace v oboru dětská psychiatrie, 2005
 • Licence pro výkon lékařské praxe a poskytování poradenských služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie, 2007
 • Funkční specializace v systemické psychoterapii, 2003
 • Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu lékaře v oboru psychosomatika,2016
 • Licence pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru dětská a dorostová psychiatrie, 2016
 • Diplom celoživotního vzdělávání, s platností do 6.8.2022
 • Výcvik koučů s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu, 140 hodin, 2020
 • Výcvik v rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch, 500 hodin,  1997 – 2000
 • Supervidovaná praxe v rodinné terapii, ambulance PhDr. Trapkové, 222 hodin
 • Psychoterapeutická fakulta Praha, 2003
 • Osvědčení o psychosomatickém vzdělání, 2005
 • Certifikát akreditace rodinného a systemického terapeuta, 2008

Aktuální vzdělávání:

 • Frekventantka supervizního výcviku ČIS, od r. 2018

Pracovní zkušenosti:

 • ·       Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapie Kappa, od března 2019
 • ·       DPS Ondřejov, s.r.o., od r. 2009 -2019
 • ·       Psychosomatická klinika, 2005 – 2008
 • ·       Sanima, nestátní zdravotnické zařízení, 2002 – 2005
 • ·       PL Dobřany, 1995 – 1997

Supervizní činnost (od r. 2019), pod supervizí ČIS:

 • ·       Týmová a případová supervize
 • ·       Skupinová supervize
 • ·       Supervize individuální
 • ·       Supervize manažerská

Pedagogická činnost:

 • ·       1. LF UK,  Ústav  humanitních  studií v lékařství,  Praha , od r. 2008 dosud
 • ·       KTF UK,  Praha, od r. 2009 dosud
 • ·       CMTF UP,  Olomouc, 2000 – 2003
 • ·       VOŠ pedagogická, Sv. Jan pod Skalou, 2001 – 2004

Publikační činnost:

 • Maliňáková, K., Trnka, R., Bartůšková, L., Glogar, P., Kaščáková, N., Van Dijk, J. P., Tavel, P., Kalman, M. Are adolescent religious attendance/spirituality associated with family characteristics? International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 2019, 16(16).
 • Bartůšková, L., Kabát, J., Kaščáková, N., Furstová, J., Glogar, P., Heveri, M., Hašto, J., Tavel, P.: Psychometrická analýza české verze dotazníku zdraví a spokojenosti (SF-8 Health Survey). Československá psychologie, Supplement I, 2018, LXII, s. 40 – 55.
 • Kabát, J., Kaščáková, N., Furstová, J., Bartůšková, L., Glogar, P., Poláčková Šolcová, I., Tavel, P.: Psychometrické charakteristiky české verze stručného inventáře příznaků (BSI -53). Československá psychologie, Supplement I, 2018, LXII, s. 19-39.
 • Bartůšková, L.: Spirituální dimenze nemoci. Psychosom, 2013, 11, s. 25 – 32.
 • Bartůšková, L.,Glogar, P.  Spiritualita v psychoterapeutické praxi? Psychoterapie, 7. Ročník, 2013, číslo 3 – 4, s. 194 – 199.
   

Profesní organizace

 • Český institu pro Supervizi (ČIS)
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
 • Česká psychiatrická společnost ČLS JEP
 • Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
 • Společnost rodinných a systemických terapeutů SOFT

Maxilofaciální chirurgie, dentoalveolární chirurgie, implantologie

Zkušený terapeut a arteterapeut s třicetiletou praxí v různých psychoterapeutických zařízeních.  Absolvoval několik výcviků a kurzů, například  výcvik v  psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii s arteterapeutickým zaměřením, Systemická práce s párem a rodinou.

V současné době vede terapeutické zařízení Anima-terapie, kde také pracuje jako individuální, skupinový a rodinný terapeut. Mnoho let spolupracuje s Klinikou adiktologie, kde na mužském oddělení vede terapeutické skupiny. Byl zakladatelem Letního domu, kde více než deset let vedl odborný tým pro práci s dětmi s nařízenou ústavní výchovou. Několik let vedl projekt pro specifickou romskou komunitu s drogovou závislostí. Spolupracoval s Pedagogickou poradnou pro Prahu 6, kde vedl arteterapeutické skupiny. Je lektorem v arteterapeutickém a rodinně terapeutickém výcviku.

Rád něco vytváří a rád si hraje.

Vzdělání a předešlé zkušenosti

 • Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok
 • Čtyřsemestrální výuka arteterapie na katedře výtvarné výchovy PF UK-doc. J. Slavík
 • Střední keramická škola v Bechyni
 • Několik výcviků a mnoho kurzů zaměřených na psychoterapii, arteterapii, práci s tělem, práci s dětmi atd….

Profesní praxe

 • Anima-terapie, z.ú. – ředitel, skupinový, individuální a rodinný terapeut
 • Oddělení léčby závislostí Klinika adiktologie – skupinový terapeut mužské oddělení
 • Letní dům, z.ú. – zakladatel a odborný vedoucí týmu, expresivní terapie s dětmi a mládeží s nařízenou ústavní výchovou
 • Pedagogicko psychologická poradna Praha 6 – vedení arteterapeutických skupin
 • Otevřený atelier Studio Citadela – arteterapie s psychotickými klienty
 • Pomozte Olažským romům – vedoucí projektu, práce s dětmi a rizikovými rodinami se závislostí
 • Komunitní centrum Krok – práce s drogově ohroženou mládeží, skupiny a street worker v mobilním kklubu
 • Prev-centrum – lektor primárních prevencí a intervizor
 • Psychologický ústav Akademie věd ČR – spolupráce s Doc. P. Říčanem  

Ortodoncie je odvětví zubního lékařství, které se zabývá studiem a léčením nepravidelností chrupu. Specializuje se tedy na diagnostikování, prevenci a léčbu zubních a obličejových anomálií, lidově posunu křivých zubů do jejich pravidelného postavení a uvedení čelistí do správných poloh.

Zkušená lékařka s psychiatrickým a psychoterapeutickým vzděláním. Má bohaté zkušenosti z nemocniční i ambulantní praxe. Poslední roky pracovala na pozici primáře v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Předtím dlouhá léta jako vedoucí lékař Centra Krizové Intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Je absolventkou I. Lékařské fakulty UK a absolventkou psychoterapeutického výcviku psychodynamické psychoterapie SUR. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti zvládání úzkostně depresivních poruch, obtížných životních situací (ztráta blízké osoby, rozchod, rozvod, odchod dětí z domova),  zvládání dlouhodobého stresu, pocity vyčerpání a únavy, traumatické stavy.

Záchovná stomatologie, mikroskopická endodoncie a protetika

V roce 1993 ukončila studium jednooborové i dvouoborové psychologie na FF Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2000 absolvovala doktorské studium psychologie na téže fakultě ve specializaci klinická psychologie. Po celou dobu profesionální dráhy se věnovala zejména psychodiagnostice dospělých, dlouhodobě pracovala například v oblasti dopravní psychologie a v oblasti personalistiky a lidských zdrojů, kde se věnovala výběru vhodných kandidátů na určité profese.

Od roku 2007 se zaměřila na neuropsychologickou diagnostiku u osob s neurodegenerativními onemocněními. Pracovala dlouhodobě v ambulantní poradně pro poruchy paměti ve FN Královské Vinohrady Praha, převážně s pacienty s Alzheimerovou nemocí.

Aktuálně se věnuje psychologické diagnostice dospělých a dospívajících na Klinice ambulantní psychiatrie a psychoterapie (KAPPA), neuropsychologické diagnostice u osob s různými onemocněními a poruchami mozku ve FN Královské Vinohrady (ambulance Oddělení klinické psychologie) a současně vyučuje psychologii na 3.LF Univerzity Karlovy v Praze.

Je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) a členkou výboru České neuropsychologické společnosti o. s. (CENES).