Vede Kliniku ambulantní psychiatrie a psychoterapie. Zkušená lékařka s psychiatrickým a také psychoterapeutickým vzděláním. Působí jako primářka několika oddělení psychiatrické nemocnice. Současně pracuje jako ambulantní specialista v IKEMu a jako vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK. Od roku 2010 působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ. Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty UK v rámci klinických stáží.

 • 1991 promovala jako doktorka všeobecného lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po promoci se rozhodla pro specializaci v oboru psychiatrie.
 • 1994 složila atestaci I. stupně a v roce 2003 atestaci II. stupně z psychiatrie.
 • 2002 – 2006 pracovala jako ambulantní lékařka Psychiatrického centra Praha, kde založila a vedla specializovanou ambulanci pro farmakoterapii v graviditě a laktaci.

Souběžně s klinickou lékařskou praxí se kontinuálně vzdělává v psychosomatické medicíně a v psychoterapii:

 • 1993: výcvik v integrované psychoterapii pod vedením prof. MUDr. F. Knoblocha
 • 2004 – 2009: psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru (SUR)
 • 2005, 2006: výcvik v hypnoterapii (základní + pokračovací kurz)
 • 2009 – 2012: Pražská psychoterapeutická fakulta
 • 2009 až doposud: kontinuální supervize v psychoterapii
 • 2014: dokončeno psychoterapeutické vzdělání – Certifikát absolvování dlouhodobého komplexního vzdělávání v psychoterapii ve zdravotnictví, absolvent je oprávněn samostatně poskytovat systematickou psychoterapii ve zdravotnictví; funkční specializace pro psychoterapii ve zdravotnictví 
 • 2020 až doposud: Vzdělávání v arteterapii a artefiletice – akreditovaný kurz vedený Miroslavem Huptychem, Supervize arteterapeutiké práce u  PhDr.Ing.Marie Gabriely Lhotové, Ph.D.

Pedagogická činnost

 • Od roku 2010 dosud působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ.
 • Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty v rámci klinických stáží.

Vědecká činnost

 • Podíl na zařazování pacientů do vědeckovýzkumných projektů v oboru psychiatrie (NUDZ)
 • Člen týmu projektu „Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou“ (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • V průběhu celé praxe spolupracovala na řadě klinických psychofarmakologických  studií.

Profesní organizace

 • Psychiatrická společnost ČLS JEP
 • Česká lékařská komora
 • Česká neuropsychiatrická společnost

Publikační činnost

Jsou antidepresiva v graviditě a laktaci neškodná? Mohr Pavel, Čermák Jan, Hendrychová Yvona, Strunzová Věra, Seifertová Dagmar. Psychiatrie 13, Suppl. 2 (2009), ISSN 1211-7579

Klírová M, Novák T, Kopeček M, Mohr P, Strunzová V. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depressive episode during pregnancy. Neuroendocrinology Letters 2008; 29(1): 69-70.

Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depressive episode during pregnancy. Klírová, Monika; Novák, Tomáš; Kopeček, Miloslav; Mohr, Pavel; Strunzová, V.; Neuroendocrinology Letters       29 (1), 2008

Diagnostika a léčba psychických poruch v gynekologii, při těhotenství a laktaci. Seifertová, Dagmar; Čepický, Pavel; Strunzová, Věra; Praško, Pavlov Ján; Konziliární psychiatrie 2007, Medical Tribune, Praha, pp. 359-377.

Léčba psychofarmaky v těhotenství a laktaci. Seifertová, Dagmar; Mohr, Pavel; Strunzová, V.; Čepický, P.; Psychiatrie pro praxi 2007 (3), pp. 119-125.

Strunzová V.: Kurz hypnoterapie pro pokročilé (Kroměříž, 25–29. září 2006), česká a slovenská psychiatrie, Čes a slov Psychiatr 2007;103(2): p. 98-99

Variabilita výkonu u pacientů s depresivní poruchou během hospitalizace a v období remise. Preiss, Marek; Dušánková, Erika; Šóš, Petr; Kučerová, Hana; Štěpánková, Hana; Hendrychová, Yvona; Strunzová, Věra; Psychiatrie   10 (2006), supl. 3, pp. 50-53.

Preiss M, Dušánková E, Šóš P, Kučerová H, Štěpánková H, Hendrychová Y, Strunzová V. Varibialita výkonu u pacientů s depresivní poruchou během hospitalizace a v období remise. Psychiatrie 2006;10(Suppl. 3):50-53.

Věra Strunzová, Farmakoterapie úzkostných poruch a nespavosti v graviditě a laktaci (2. díl – Therapy of depression, anxiety disorder and insomnia during pregnancy and lactation), Psychiatr. pro praxi 2005 (3), p. 116-119.

Věra Strunzová, Terapie deprese, úzkostných poruch a nespavosti v graviditě a laktaci (Therapy of depression, anxiety disorder and insomnia during pregnancy and lactation), Psychiatr. pro praxi 2005 (1), p. 26-30.

Farmakoterapie v graviditě a laktaci, Věra Strunzová, Atestační práce, Psychiatrické centrum Praha, 2003

 Farmakologické zvládání akutního neklidu v praxi, Strunzová V., Trančík P. Volavka J.  Aktivní prezentace souboru klinických dat , 57. Psychofarmakologická  konference Jeseník, 01/2015 , Neuropsychiatrické forum 04/2015.

Antibiomania: Clarithromycin-Induced Mania? Radkin Honzak, Vera Strunzova, Janouskova L, Moravcova M, ACTA PSYCHOPATHOLOGICA Vol. 1 No. 2:9, 2015.


http://psychopathology.imedpub.com/antibiomania-clarithromycininduced-mania.pdf

Klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Přestože je absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, je v psychoterapeutickém procesu zastáncem tzv. integrativního přístupu.

Vzdělání:

 • FF UK 2000 – 2006 – jednooborová Psychologie (Mgr.)
 • FF UK 2008 – rigorózní zkouška (PhDr.)
 • IPVZ 2013 – atestace z klinické psychologie

Odborná praxe:

 • 1/2007 – 9/2013 – psycholog (Ústřední lékařsko – psychologické oddělení ÚVN
 • Praha).
 • V letech 2010 – 2013 jako psycholog na lůžkové části Psychiatrického oddělení ÚVN
 • Praha.
 • 10/2013 – 3/2019 – klinický psycholog (krizové oddělení DPS Ondřejov)

Absolvované kurzy:

 • Struktura a organizace osobnosti v psychologické diagnostice (IPVZ, 2008)
 • Posttraumatická stresová porucha a akutní reakce na stres I. (IPVZ, 2008)
 • Diagnostika poruch osobnosti – využití strukturovaného rozhovoru I. (IPVZ, 2008)
 • Integrace poznatků z psychodiagnostických metod (IPVZ, 2008)
 • Časová osa (LIRTAPS, 2009)
 • Krizová intervence (Remedium, 2010)
 • Certifikovaný kurz MMPI – 2 (IPVZ, 2011)
 • Psycholog ve zdravotnictví (FF UK, 2012)
 • Psychologická vývojová diagnostika – specializační stáž (IPVZ, 2013)
 • Certifikovaný kurz Rorschachova metoda (IPVZ, 2013)
 • Výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR (2010 – 2015) v rozsahu 550 hodin.

Kapacita oboru, psychiatr, publicista a pedagog, který byl od začátku garantem naší Kliniky a v listopadu 2019 se stal také naším spolupracovníkem. Je dlouholetým propagátorem  psychoterapie a jednou z vůdčích osobnostní Společnosti  psychosomatické medicíny. Mnoho let působil jako vedoucí redaktor časopisu Psychosom a je stále aktivním členem redakční rady toho odborného periodika, které též pravidelně obohacuje svými příspěvky. Působí také jako ambulantní a konziliární psychiatr Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Řadu let působil jako lékař Psychiatrické léčebny Bohnice.
Pravidelně se vyjadřuje k současnému dění a velmi často veřejně vystupuje. Je též autorem mnoha populárně-naučných publikací o psychologii.. 

 • 1962 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
 • 1966 působil jako psychiatr v Ústavu pro výzkum výživy
 • 1989 stanul v čele Oddělení lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky 1. lékařské fakulty UK

Publikační činnost (knihy)

 • Psychické změny a poruchy při interních chorobách. Avicenum, Praha 1985.
 • Jak se dobře cítit mezi lidmi (s Vladimírou Novotnou). SPN, Praha 1987.
 • I v nemoci si buď přítelem. Avicenum, Praha 1989.
 • Bolest z psychosomatického pohledu. Maxdorf, Praha 1993.
 • Krize v životě, život v krizi (s Vladimírou Novotnou). Road, Praha 1994.
 • Strach, tréma, úzkost a jak je zvládat. Maxdorf, Praha 1995.
 • Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. Galén, Praha 1997.
 • Deprese: depresívní nemocný v nepsychiatrické ordinaci. Galén, Praha 1999.
 • Komunikace v lékárně (s Lenkou Práznovcovou). Panax, Praha 2000.
 • Úzkostný pacient. Galén, Praha 2005.
 • Základy psychologie (kolektiv autorů). Galén, Karolinum, Praha 2006.
 • Jak se asertivně prosadit (s Vladimírou Novotnou). Grada, Praha 2006.
 • Babičku potrkal jelen, aneb, Co tomu říkáte, doktore? Galén, Praha 2012.
 • Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému: zásady komunikace a práva pro praktické dětské lékaře (se Zuzanou Candigliotou). Liga lidských práv, Brno 2012.
 • Jak přežít léčení: veselé čtení o bolestech. Jan Vašut, Praha 2013.
 • Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad, Praha 2013.
 • Svépomocná příručka sestry: psychothriller. Galén, Praha 2015.
 • Psychosomatická prvouka. Vyšehrad, Praha 2017.
 • Dědeček potrkal jelena. Galén, Praha 2017.
 • Všichni žijem’ v blázinci : současnost očima psychiatra (s Renatou Červenkovou). Vyšehrad, Praha 2018.
 • Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad, Praha 2018.
 • Chcete se stát psychiatrem?! / své vzpomínky, úvahy a jiná vyprávění čte Radkin Honzák. Galén, Praha 2018.
 • Čas psychopatů (s Františkem Honzákem). Galén, Praha 2018.
 • Ať žijou mikrouti. Zeď, Praha 2018.
 • Úplňk: (básně, hříčky, říkadla). Galén, Praha 2019.
 • Vyhořet může každý. Vyšehrad, Praha 2019.

Dále je autorem značného množství publikací v odborných časopisech.

Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2020 získal specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. 

V letech 2014 – 2021 pracoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice, z toho v letech 2018-2019 jako zástupce vedoucího lékaře všeobecného příjmového oddělení, následně v letech 2019-2021 jako vedoucí lékař mužského oddělení pro léčbu závislostí. 

Absolvoval individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii v délce pěti let. Nyní je frekventantem komplexního psychoterapeutického psychodynamického výcviku na PVŠPS (Pražská vysoká škola psychosociálních studií) v Praze. 

Oblastí zájmu je vliv digitálních technologií na duševní zdraví a také respektující rodičovský přístup, pravidelně se vzdělává v Montessori pedagogice.

Kvalifikace a další vzdělávání

 • od roku 2014 se pravidelně účastní seminářů a školení v rámci Celoživotního vzdělávání lékařů
 • 2013: Social Context Of Mental Health And Illness University of Toronto, e-learningový kurz v rámci programu COURSERA absolvováno s vyznamenáním 
 • 2013: Major Depression in the Population – Public Health Approach, Johns Hopkins University, e-learningový kurz v rámci programu COURSERA
 • 2013: Základy krizové intervence tváří v tvář, občanské sdružení Déčko, Mgr. Vendula Kolářová  kurz akreditovaný MPSV
 • 2012: Třináctá komnata: sny a snění, mýtické vzorce v dlouhodobých procesech jedince a generací, Institut procesově orientované práce, Mgr. Stáňa Študentová a Anup Karia, workshop uvádějící do procesově orientované práce (Processwork)

Další pracovní zkušenosti

 • 6/2013 – 9/2013: Státní ústav pro kontrolu léčiv  hodnocení periodických zpráv o bezpečnosti přípravku (PSUR)
 • 6/2010 – 4/2012: Spojená akreditační komise, o. p. s. národní koordinátor projektu DUQuE (Deepening Our Understanding of Quality Improvement in Europe) – výzkumný projekt Evropské unie studující účinnost nástrojů zvyšování kvality v evropských nemocnicích      

Další aktivity

 • 2012 – 2013: Studie ESO: Regionální objemové změny v šedé hmotě mozku u časných epizod psychotických onemocnění a jejich souvislost s klinickými a genetickými faktory. 
  Psychiatrické centrum Praha, MUDr. Filip Španiel, PhD. – asistence při klinickém hodnocení zúčastněných pacientů
 • 1/ 2012 – 2013: Centrum pomoci Vackov, Naděje a Armáda Spásy – ošetřování pacientů bez domova
 • 2012: Studentská vědecká aktivita 3. LF UK v Praze – „Výskyt sexuálního obtěžování při výuce lékařství“
  Školitel: MUDr. David Marx, PhD.
 • 2011: Studentská vědecká aktivita 3. LF UK v Praze – „Akutní intoxikace jako indikace k neodkladné hospitalizaci“ 
  Školitel: doc. MUDr. Pavel Těšínský

Profesní organizace

 • Člen České lékařské komory
 • Člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • Člen sekce Mladých psychiatrů

Zkušená klinická psycholožka a psychoterapeutka s psychodynamickým výcvikem jak ve skupinové (SUR) tak také v individuální psychoterapii.

Má zkušenosti s prací v psychiatrické léčebně, na psychosomatické klinice i v psychologické poradně. Podílí se na výuce studentů 1. lékařské fakulty UK, je lektorkou psychoterapeutických výcviků Pražské vysoké školy psychosociálních studií. V současnosti je v supervizím výcviku ČIS. 

Věnuje se především pacientům s úzkostně depresivní problematikou, psychosomatickými potížemi i osobnostními akcenty. Dále pracuje s lidmi, kteří se ocitli v životní krizi akutní či
lidem s dlouhodobějším životním trápením.

Je absolventkou 1. lékařské fakulty a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je frekventantkou výcviku v kognitivně behaviorální terapii Odyssea- Mezinárodního institutu KBT, má za sebou kurz základů transakční analýzy.

V současné době pracuje jako lékařka v  Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je zároveň členkou forenzního multidisciplinárního týmu a týmu biologické léčby. Působí v psychologické poradně zřízené Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Ve své práci využívá metody KBT, klade důraz na individuální přístup cílený na potřeby klienta. Mimo psychiatrickou nemocnici se zajímá především o zvládání stresu  způsobeného studijním a pracovním zatížením a úzkostné poruchy.

Poskytuje jak psychoterapeutické, tak psychiatrické služby, a to v českém a anglickém jazyce.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014 je frekventantkou výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Má zkušenosti s psychodiagnostickou a psychoterapeutickou prací nejen s dospělými, ale také s dětmi a s dospívajícími. S těmi se setkává také v rámci práce v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Vystudovala sociální práci a supervizi. Je psychoterapeutka s kompletním psychoterapeutickým vzděláním. Má dlouholeté zkušenosti v individuální i skupinové psychoterapii. Věnuje se také terapii párové a rodinné. Pracovala v neziskové organizaci s rodinami, které se ocitly v krizi a též se skupinami lidí závislých na návykových látkách v pražské protialkoholní léčebně U Apolináře. V současnosti  pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Je lektorkou psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Kvalifikace

2012- 2017 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií – Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

2006 – 2009 Univerzita Hradec Králové, Sociální politika a sociální práce  

1987 – 1989 Střední odborná škola sociálně právní – sociálně právní činnost

1983 – 1987 Gymnázium  Arabská 14, Praha 6

Další vzdělávání

2018 – dosud Kurz rodinné a párové terapie vedený Dr. Jitkou Vodňanskou – Anima – terapie, o.s. Apolinářská 4a, Praha 2

2005 – 2011 Psychoterapeutický daseinsanalytický výcvik vedený doc. PhDr. Jiřím Růžičkou, Ph.D., v rozsahu 641 hodin osobní sebezkušenosti – Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Ukončené kompletní psychoterapeutické vzdělání.

2009 – 2010 „Lege artis“ postupy v komunitní a skupinové terapii – seminář vedený doc. PhDr. Jiřím Růžičkou, Ph.D.

2010 – Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno

Práce s rodinou v obtížné životní situaci (50 výcvikových hodin) – STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny

Výcvik ve vyhodnocování situace dítěte v obtížné rodinné situaci (34 hodin) – Institut náhradní rodinné péče -NATAMA

Supervize práce s klienty (cca 400 hodin)

Pracovní zkušenosti

2016 – 2019 UP CMTF – Case manager v projektu Romspido

2015 – dosud Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení akutního příjmu a bipolárních poruch, Ústavní 91, Praha 8 – Zdravotně sociální pracovnice 

2014 – 2015 Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení léčby závislosti – ženy – Psychoterapeut

2008 – 2014 Všeobecná fakultní nemocnice – lůžkové oddělení léčby závislostí – muži – U Nemocnice 2, Praha 2 – Zdravotně sociální pracovnice, psychoterapeut

2003 – 2008 Dům tří přání o.s., – nezisková organizace, poskytující sociální služby rodinám v krizové situaci – Sociální pracovnice 

Další odborná činnost

2017 – 2019 Univerzita Palackého – lektor sebezkušenostního výcviku pro sociální pracovníky

2014 – 2018 Pražská vysoká škola psychosociálních studií – supervizor praxe studentů psychologie a sociální práce

2012 – dosud Pražská vysoká škola psychosociálních studií – pětileté psychoterapeutické  výcviky

2010 – 2014 Projekt Alternativa – vzdělávání pedagogických pracovníků diagnostických ústavů

Profesní organizace

Členka Česká asociace pro psychoterapii

Pracoval v několika psychiatrických zařízeních v České republice, včetně krizového centra a psychoterapeutických oddělení.
Je frekventantem výcvikového institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii, v současné době rozšířil odbornou základnu o práci s tělem v rámci psychoterapie, včetně technik bodyexpress a taneční terapie. Další zkušeností byla práce na krizovém centru. Absolvoval specializovaný kurz zaměřený na psychoedukaci psychotických pacientů a jejich rodin.
V současné době studuje na 3. lékařské fakulte postgraduální studium, jehož výstupem má být národní preventivní program zaměřený na redukci sebevražd na lůžkových odděleních.
Soustavně se věnuje rozšiřování svých znalostí v oblasti managementu a legislativy v oblasti zdravotnictví pro zajištění kontinuálního zvyšování jakosti služeb.

Vzdělávání 

 • 2017 – 2019: Inženýrské studium Ekonomika a managent 
 • 2016: Postgraduální studium – Preventivní medicína: 3. lékařská fakulta UK
  Zároveň vyučující v Kabinetu veřejného zdravotnictví
 • 2016 – dosud: Výcvik v Gestalt psychoterapii – Institut Dialog
 • 2015 – 2017: Management ve zdravotnictví MBA – Cambridge business school
 • 2009 – 2015: Všeobecné lékařství – 3. lékařská fakulta UK
 • 2001 – 2009: 8leté gymnázium – Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť

Pracovní zkušenosti

 • 2018 – dosud: Pedagogická fakulta UK: výuka Veřejného zdravotnictví a Kapitoly z klinických oborů lékařských věd 
 • 2018 – dosud: Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského – Externí lékař dětského detoxikačního centra
 • 2016 – dosud: Psychiatrická nemocnice Bohnice – Lékař
 • 2016 – dosud: 3. Lékařská fakulta UK – Kabinet veřejného zdravotnictví, vyučující
 • 2015 – 2016: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži – Lékař
 • 2016 – 2016: Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – Výuka psychiatrie
 • 2014 – 2016: Ústřední vojenská nemocnice v Praze – Referent Oddělení řízení kvality

Další odborná činnost

 • 2017: Young psychiatrist network meeting – Aktivní účast
 • 2017: International academy on law and mental health – Aktivní účast
 • 2017: Kurz Psychoedukace u schizofrenie
 • Od roku 2016 publikováno několik odborných článků v časopise Psychiatrie pro praxi
 • 2016: Spojená akreditační komise, certifikované kurzy – Certifikát teoretické základy řízení kvality: 
  – Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí ve zdravotnickém zařízení
  – Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče
  – Manažer rizik zdravotnického zařízení
 • 2014: Psychiatrické centrum Praha – Studie Selfat u schizofrenie
 • 2012: 3. lékařská fakulta, výzkum:
  Základní imunologické parametry jako prognostický znak posttransplantačních lymfoproliferativních onemocnění

Publikační činnost

Psychiatrie pro praxi: 
1) Indikátory kvality péče a jejich uplatnění v psychiatrii
2) Praktické řízení rizik na psychiatrii: přínosy kořenové analýzy a analýzy možných příčin a následků, doporučení do praxe
3) Řízení kvality v psychiatrických zařízeních a jeho přínos pro naplňování strategie zdravotnické organizace
4) Bezpečí prostředí jako důležitý atribut redukce sebevražedného jednání hospitalizovaných pacientů
5) Sebevražedné jednání hospitalizovaných pacientů na českých psychiatrických lůžkových oddělení

Vystudoval psychologii a psychoterapii. Specializuje se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péči. Je lektorem psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Angažuje se i v akademické a vědecké oblasti. Je horolezec, běhá maratón a pravidelně chodí na pouť do Compostely.

Kvalifikace

Stavební inženýr – Stavební fakulta VŠT v Košicích

Magistr – obor teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Profesor – obor klinická psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Další významnější vzdělání

Sebezkušenostní psychoterapeutický pobyt na neurotickém oddělení v PL v Kroměříži

Dvouletý seminář Výklad snů

Dvouletý seminář Lege artis

Roční výcvik Paliativní péče v Rakousku

Kompletní výcvik v hypnoterapii

Pětiletý psychoterapuetický daseinsanalytický výcvik na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Tříletý supervizní výcvik (probíhá)

Dvouletý kurz rodinné a párové terapie

Pracovní zkušenosti

Přednáší psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze

Dvacet roků žije v Rakousku, kde se v rámci hospice a domova důchodců věnuje paliativním, starým a umírajícím pacientům (je supervizorem Mobile Hospic Niederösterreich)

Poskytuje psychologické poradenství pro Centrum poradenské služby na Univerzitě Palackého v Olomouci

Je výzkumníkem Kosice Institute for Society and Health na UPJŠ v Košicích ve spolupráci s Department of Social Medicine, University Medical Centre Groningen, University of Groningen v Holnadsku

Pozice a členství

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vedoucí Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na Univerzitě Palackého v Olomouci

Národní koordinátor oxfordské metodiky DIPEx

Člen českého národního týmu HBSC

Byl prorektor pro vnější vztahy Pražské vysoké školy psychosociálních studií v Praze (2014 – 2015)

Profesní organizace

Člen Česká asociace pro psychoterapii

Člen České daseinsanalytické společnosti